Passa al contingut principal

Escola d'Estiu 2024

L'escola d'estiu del 2024 tindrà un format presencial de l'1 al 5 de juliol (en horari de matins) i també un virtual. El campus virtual serà de l' 1 al 14 de juliol. Cada curs té un itinerari propi amb una durada de 30 hores. Les inscripcions als cursos es podran fer a partir del 10 de maig. Seu de les activitats presencials: CFA Pere Calders Carrer de Calàbria, 66, 1a planta 08015 Barcelona Campus Virtual: https://educadults.pangea.org/ Contacte: saoeducacio@gmail.com

Envelliment Actiu: Com vivim millor?
 

L'envelliment comporta canvis significatius a la salut i a la participació social de les persones grans, la qual cosa el converteix en un problema social a causa dels estereotips negatius, les dificultats d'adaptació, la falta d'estructures de suport i l'accés limitat als recursos essencials. És important promoure l'envelliment actiu de les persones grans, incentivant la participació contínua en qüestions de salut, socials, polítiques i econòmiques.

Objectiu del Curs: Facilitar als participants la comprensió dels principis de l'envelliment actiu, abordant els reptes socials i ambientals, proporcionant insights i pràctiques sobre com promoure l'envelliment actiu.

Metodologia del curs i tècniques de formació:

Tot el curs es desenvolupa a la plataforma Moodle. L'acció es dinamitza mitjançant tutories a través del fòrum de debat.

Sessions en directe: Debats interactius per a aprofundir en la comprensió dels continguts.

Materials complementaris: Accés a lectures i vídeos addicionals.

Fòrums de discussió: Espais per a què els participants discuteixin entre si, intercanviïn experiències i ampliïn la seva xarxa de contactes.

Formador/a: Lucy Mazera


Continguts

Sessió 1: Determinants comportamentals i personals de l'envelliment actiu

Objectius:

Comprendre el concepte d'envelliment actiu: Explorar els components de l'envelliment actiu i la seva importància per a la societat.

Identificar determinants comportamentals i la seva influència en el procés d'envelliment: examinar com la participació social, la salut mental i física, i la nutrició afecten l'envelliment.

Contingut:

1.Introducció a l'Envelliment Actiu:

Presentació de la definició d'envelliment actiu, basada en les directrius de l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

Explicació dels components essencials de l'envelliment actiu, com la participació social, l'autonomia, i la salut integral.

2. Importància de l'Envelliment Actiu:

Discussió sobre com l'envelliment actiu contribueix al benestar individual i col·lectiu.

Exploració dels beneficis de l'envelliment actiu per a la societat, com la millora en la qualitat de vida i la reducció de càrregues sanitàries.

3. Determinants Comportamentals de l'Envelliment Actiu:

Anàlisi de com la participació social, la salut mental i física, i la nutrició són fonamentals per a un envelliment saludable.

Discussió de casos pràctics o exemples per a il·lustrar aquests impactes.

Metodologia:

Presentació Expositiva: Ús de diapositives per a presentar els conceptes clau.

Debats en Grup: Utilització de plataforma (EAD) per a facilitar discussions en grups sobre com els determinants comportamentals afecten l'envelliment actiu en diferents contextos. Els grups poden preparar i compartir conclusions.

Avaluació:

Participació: Avaluar la participació en els debats en grup, enfocant-se en la qualitat de les contribucions i la capacitat d'aplicar els conceptes apresos.Sessió 2: Teoria del Cicle de Vida – Ser Una Persona Gran

Objectius:

Comprendre la teoria del cicle de vida de Paul Baltes: Introduir els principis bàsics del desenvolupament humà al llarg de la vida.

Comprendre com el procés de l'envelliment pot implicar tant desenvolupament com declivi, segons el context i els factors personals.

Contingut:

Introducció a la Teoria del Cicle de Vida de Paul B. Baltes:

1. Rellevància de Baltes:

- Breu explicació sobre la contribució de Paul B. Baltes a l'estudi de l'envelliment.

2. Impacte de l'Envelliment:

- Descripció de com l'envelliment afecta als aspectes físics, cognitius i socials de la vida.

3. multidimensionalitat i multidireccionalitat de l'Envelliment:

- Exploració de com el desenvolupament humà involucra diverses dimensions, amb possibles guanys i pèrdues.

4. Estratègies d'Adaptació:

- Discussió sobre mètodes per a adaptar-se i administrar els canvis associats amb l'envelliment.

Metodologia:

Presentació Teòrica: Ús de diapositives per a explicar els conceptes clau.

Discussions en Grup: Foment de converses en grups sobre com els participants veuen aquests canvis a les seves vides o al seu entorn.

Avaluació:

Participació: Observació i valoració de la participació en les discussions, enfocant en la rellevància de les contribucions.Sessió 3: Factors Determinants a l’Envelliment.

Objectius:

Examinar com els ambients socials, econòmics i ambientals afecten l'envelliment.

Comprendre com l'exclusió social afecta a les persones grans i identificar estratègies per a promoure la inclusió i el benestar.

Explorar la importància de l'educació permanent i la participació en la comunitat per a un envelliment actiu i saludable.

Contingut:

Determinants Socials, Econòmics i Ambientals de l'Envelliment:

Discussió sobre com factors com la salut, l'educació i la participació comunitària són influenciats per contextos socials i econòmics.

Anàlisi de l'impacte de l'exclusió social en les persones grans i com la inclusió pot ser facilitada a través de polítiques públiques i iniciatives comunitàries.

Exploració de la importància de l'educació contínua i la implicació comunitària com a mitjans per a millorar la qualitat de vida i promoure un envelliment saludable.

Metodologia:

Presentacions Interactives: Ús de presentacions en PowerPoint per a destacar dades i estudis que il·lustren els efectes dels diferents determinants sobre l'envelliment.

Debats en Grup: Facilitar discussions entre els participants per a compartir experiències i perspectives sobre com diferents factors afecten l'envelliment en les seves comunitats.

Avaluació:

Participació en Debats: Avaluar la contribució individual en les discussions de grup .Sessió 4 - Educació i aprenentatge al llarg de la vida

Objectius:

Discutir el Rol de l'Educació: Analitzar com l'educació pot ser una eina per a promoure un envelliment saludable i actiu.

Explorar l'Aprenentatge Continu: Avaluar les contribucions de l'aprenentatge continu per a millorar la qualitat de vida dels majors.

Contingut:

El Paper de l'Educació en l'Envelliment Actiu: Discussió sobre com l'educació pot facilitar un estil de vida més actiu i saludable per a les persones grans.

Impacte de l'Aprenentatge Continu: Exploració de casos i estudis que demostren com l'aprenentatge continu influeix positivament en l'autonomia i benestar.

Metodologia:

Ús de presentacions multimèdia per a exposar teories i evidències sobre la importància de l'educació en la tercera edat.

Avaluació:

Participació: Avaluació de la participació en les discussions.Sessió 5: Benestar en la tercera edat - Salut, Participació i Seguretat

Objectius:

Fomentar el Desenvolupament de Polítiques de Suport: Promoure la comprensió de com les polítiques públiques poden ser dissenyades per a secundar i expandir programes educatius que beneficiïn directament a les persones grans, millorant així la seva qualitat de vida i benestar social.

Analitzar l'Impacte de Programes Educatius: Examinar com iniciatives com la "Universitat del Barri" milloren la qualitat de vida de les persones grans.

Contingut:

Anàlisi de com programes educatius poden millorar aspectes essencials com la salut, la seguretat, la participació social i la protecció de les persones grans.

Discussió sobre la importància d'assegurar l'accés continu a l'aprenentatge i com això afavoreix una major integració social i benestar general.

Estudi de Cas - Universitat del Barri: Presentació d'aquesta iniciativa com un model de programes educatius per a persones grans.

Metodologia:

Presentacions Didàctiques: Ús de material visual per a explicar les polítiques públiques i el seu impacte a l'educació de les persones grans.

Debats Dirigits: Organització de debats sobre l'aplicabilitat i sostenibilitat de programes com la "Universitat del Barri" en diferents contextos.

Avaluació Final:

Avaluació final de la contribució individual en els debats.


Avaluació

Participació: Avaluació basada en la participació en les sessions en directe i en les contribucions als debats.

Finalització del curs:

Feedback de les sessions